Защита урожая от птиц

Вплив площі живлення на урожайність капусти пекінської Супрін F1 в умовах Лівобережного лісостету України

 
Капуста пекінська Супрін ф1

УДК 631.527.5:635.345(477.5)

Г. І.Яровий, доктор с.-г. наук, професор, М.С. Негреба, аспірант *

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ВПЛИВ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ КАПУСТИ ПЕКІНСЬКОЇ СУПРІН F1 В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

В статті наведені дані врожайність гібриду капусти пекінської Супрін F1 залежно від площі живлення, який вирощували в умовах лівобережного Лісостепу України. Описані основні елементи технології вирощування та встановлено вплив біологічних особливостей гібриду на врожайність продукції.

Ключові слова: врожайність, гібрид, капуста пекінська, технологія вирощування, площа живлення.

Серед овочевих культур, які вирощують в Україні, види родини Капустяних є найбільш поширеними. Площа зайнята під їх посівами у 2014 році складала 72, 4тис.га  або 15,6 % від загальної площі під овочевими культурами відкритого ґрунту.

Особливу увагу споживачів привертає капуста пекінська, виробництво якої в останні роки суттєво розширилося. В Україні вона перетворилася з малопоширеного екзотичного овоча, який вирощували на присадибних ділянках у важливу промислову культуру. Дякуючи чудовим поживним, смаковим і лікувальним властивостям, а також вигідній для виробника ціні даний овоч сьогодні набуває все більшого значення. Останнім часом потреба українського ринку в пекінській капусті постійно росте. Широке впровадження цієї культури дозволить збільшити виробництво овочевої продукції, розширити її асортимент, збагатити раціон харчування людини. [1]

Зважаючи  на вищезазначене, актуальним є питання розроблення нових технологій вирощування капусти пекінської,проведення господарсько – біологічної оцінки та підбору найбільш продуктивних гібридів, які забезпечать істотне підвищення врожайності та якості товарної продукції в умовах лівобережного Лісостепу України. [2]

Матеріали та методи досліджень. Експериментальні дослідження проводились на дослідному полі ХНАУ ім.. В.В Докучаєва протягом 2014–2015 років, яке знаходиться в зоні середнього і нестійкого зволоження східної частини Лісостепу України. Клімат помірно-континентальний. У зоні можливі істотні коливання температури повітря і кількості опадів.

За даними метеорологічної станції «Рогань», розташованої на дослідному полі ХНАУ, річні опади складають у середньому 511 мм, по окремих роках є значні коливання - від 250 до 840 мм. Накопичення вологи у ґрунті відбувається головним чином за рахунок осіннє-зимових опадів.

 Метою роботи було дослідити вплив площі живлення на урожайність капусти пекінської Супрін  F 1 в умовах лівобережного Лісостепу України.

У досліді використовували гібрид капусти пекінської Супрін F1 – голландської селекції. Вегетаційний період якого становить 60-65 днів. Середня вага головки від 1,5 до 2 кг. Качан видовженої форми, має насичений світло-зелений колір. Для цього гібриду характерною є висока стійкість до стрілкування, висока вирівняність, хороша внутрішня структура. Придатний для довготривалого зберігання [3].

Висаджували розсаду у першій декаді травня у фазі 3-4х справжніх листочків. Спосіб садіння стрічковий та широкорядний з різними схемами розміщення. . Число рослин на обліковій ділянці 80 шт., на посівній ділянці – 150 шт.  Повторність в досліді 4-х кратна. Площа облікової ділянки ( ширина 2,8 м – 4 рядки, довжина 4 м ) = 11,2 м2 , посівної ділянки (ширина 4,2 м – 6 рядків, довжина 5 м) = 21 м2   [4,5].

 Результати досліджень. У середньому за роки досліджень встановлено, що на створеному фоні досліджуваний гібрид капусти пекінської Супрін F1 в умовах лівобережного Лісостепу України забезпечив високий врожай.

Метеорологічні умови у роки досліджень істотно відрізнялися. Так, вегетаційний період 2014 року був посушливим (підвищена температура повітря та недостатня кількість опадів).

Вегетаційний період 2015 року був  сприятливим для росту та розвитку капусти пекінської. Опади у травні склали 53,9 мм, що на 18,9 мм більше за багаторічні дані, а для капусти пекінської умови зволоження у період формування розетки листків є найбільш важливими. У червні спостерігалася велика кількість опадів 194,6 мм., що на 135,6 мм. більше від багаторічних даних. Така кількість опадів позитивно вплинула на формування качана.

Проведені нами дослідження щодо схеми розміщення та густоти рослин свідчать, що густота рослин не мала суттєвого впливу на строки проходження фенологічних фаз розвитку капусти пекінської. При висадці розсади рослин капусти пекінської висота становила 4–5 см. ( рис.1).

капуста пекинская

Рис.1. Динаміка висоти рослин капусти пекінської залежно від густоти рослин.

Під час розвитку цей показник збільшувався до 34,1см в 2014 та 35,0 см 2015 роках. При загущеності від 35.7 до 71.4 тис. шт. / га висота рослин змінювалась не рівномірно.

Кількість листків на рослинах капусти пекінської при висадці була 5 шт у 2014 та 6 шт у 2015 роках.  ( рис.2 ). Протягом вегетаційного періоду цей показник збільшувався і на початок збирання врожаю становив 42,2,4–45,3 шт. відповідно до років.Найбільша кількість листків на момент збирання була відмічена при густоті рослин 47.6 тис. шт. / га . –45,3 шт. у 2015 році.капуста пекинская

Рис.2. Динаміка збільшення кількості листків у рослин капусти пекінської залежно від густоти рослин.

Діаметр розетки листків при висадці розсади на всіх рослинах був однаковим і становив 7 см. ( рис. 3). Під час росту і розвитку рослин він збільшувався до 44,3 у 2014 та до 45,2 у 2015 роках.

Капуста пекинская

Рис. 3. Динаміка збільшення діаметра розетки у рослин капусти пекінської залежно від густоти рослин.

Максимальна врожайність качанів у роки дослідження була встановлена у гібрида Супрін F1 – 21,7–22,8 т / га при густоті 47,6 шт. /га, та схемі розміщення рослин (40+40+60) х 30 (табл.1)

Таблиця 1.

Урожайність гібриду капусти пекінської Супрін F1 залежно від площі  живлення.

№ п/п.

Спосіб посадки

Схема розміщення рослин, см

Густота рослин, тис. шт. /га

Урожайність т/га

Середнє за два роки

 

 

 

 

 

2014

2015

 

1

стрічковий

(40+100)х20

71.4

19.8

20.1

19.9

2

те ж

(40+100)х 30 (к)

47.6

17.1

19.2

18.2

3

-//-

(40+100) х 40

35.7

17.2

18.0

17.6

4

-//-

(40+40+60) х 20

107.2

17.1

18.2

17.7

5

-//-

(40+40+60) х 30

47.6

21.7

22.8

22.3

6

 

(40+40+60) х 40

35.7

20.0

21.1

20.6

7

широкорядний

70 х 20

71.4

19.0

18.7

18.8

8

те ж

70 х 30 (к)

47.6

17.7

18.3

18.0

9

-//-

70 х 40

35.7

19.4

19.7

19.5

НІР 05

1.9

2.1

 

к- контроль

Збільшення густоти рослин від 35,7 до 107.2 тис шт. / га не дало очікуваного збільшення врожайності.

Висновок. На основі результатів досліджень впливу площі живлення на урожайність капусти пекінської гібриду  Супрін F1 в умовах лівобережного Лісостепу України можна зробити висновок, що оптимальною схемою розміщення  є (40+40+60) х 30 з густотою рослин 47.6 тис. шт /га. Така схема розміщення рослин забезпечила найвищий урожай капусти пекінської 22,8 т/га.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації. З.Д. Сич, І.М. Бобось. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.- 2012.- 264 с.

2. Яровой Г.И. Современное производство капусты в Украине и его научное обоснование/ Г.И. Яровой, В.П. Рудь, К.И. Яковенко Всеросийский н.и. інститут селекции и семеноводства овощных культур. М., 2007.- с. 234-238.

3.http://www3.syngenta.com/country/ua/uk/vegetables/nasinnya_ ovochi/capusta/Pages/pekinska_kapusta.aspx.

4. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [Наук. ред. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І.]. – X. : Основа, 2001. – 369 с.

5. Капустянi овочi. Технологiя вирощування i зберiгання: колективна монографiя./Л.М.Пузiк, В.А. Колтунов, О.В. Романов та iншi.-Х.: Видавець Iванченко I.С., 2015.- 374

 
Тема необъятна, читайте еще:

Овощной рынок России постепенно «сжимается»

Объемы поставки свежих овощей и фруктов снижаются с момента введения эмбарго на импорт сельхозпродукции в 2014 году. Только в прошлом 2015 году картофеля ввезли на 75 тысяч тонн меньше, чем в 2014 г. Поставки томатов из-за рубежа сократились на 180 тысяч тонн, а огурцов...

Спрос на свежие розы из отечественных теплиц вырос

Влияние эмбарго на овощной и фруктовый рынки России неоспоримо, и регулярно обсуждается на самом высоком уровне. Цветочный рынок, как показали результаты опросов ведущих производителей и поставщиков, недавно проведенные специалистами «Технологии Роста» на...

Прогнозы Минсельхоза по росту тепличного овощеводства слишком оптимистичны

К середине ноября валовой сбор овощей и зелени, выращенных во всех отечественных теплицах, уже достиг 587 тысяч тонн. По мнению Министерства сельского хозяйства РФ, по итогам текущего 2016 года прирост урожая в защищенном грунте составит 25% по сравнению с прошлым 2015 годом,...